महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्वरित नोंदवा !

Nagar Parishad Answer Key

1,673

Nagar Parishad Answer Key

 

दि. ३१ जानेवारी, २०२४ रोजी प्रसिध्द केलेल्या सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्या ऑनलाईन पध्दतीने दि. १२ फेब्रुवारी, २०२४ ते दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नोंदविता येतील. आक्षेपाच्या पृष्ठ्यर्थ त्याबाबतचे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असेल. सदर सुचना / आक्षेप नोंदविण्यासाठी प्रति प्रश्न शुल्क रक्कम रु. १००/- प्रति आक्षेप ऑनलाईन पध्दतीने भरणा करणे आवश्यक असेल. उपरोक्त प्रमाणे दि. १२ फेब्रुवारी, २०२४ ते दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत फक्त ऑनलाईन पध्दतीने स्वतः च्या लॉगीन आयडीवरुन नोंदविलेले सुचना/आक्षेप विचारात घेतले जातील वा त्यानंतरचे सुचना / आक्षा विचारात घेतले जाणार नाहीत.

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा संवर्गामधील विविध पदे नामनिर्देशनाने / सरळसेवेने भरण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा-२०२३ राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रावर दि. २५, २६, २७ व २८ ऑक्टोंबर, २०२३ आणि ०९, २२ व २४ नोव्हेंबर रोजी तीन सत्रात TCS ION कंपनीमार्फत राबविण्यात आलेली होती. उमेदवारांना प्रश्न / उत्तरसूचीसंबंधी काही आक्षेप / हरकती असल्यास ते नोंदविण्याकरीता दि. ०६ डिसेंबर, २०२३ ते दि. १३ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती.
त्याअनुषंगाने आक्षेप / हरकतींबाबतची माहिती TCS ION कंपनीकडून प्राप्त झालेली आहे. एकूण ४२५ प्रश्नांसाठी २५४५ आक्षेप उमेदवारांमार्फत नोंदविण्यात आलेले आहेत. आक्षेप वैध ठरविलेल्या प्रश्नांना (Question ID) पुर्ण गुण (Full Marks) किंवा उत्तराचा पर्याय बदलला (Answer Key Change) असल्याबाबतची माहिती संचालनायाच्या दि. ३१ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकान्वये उमेदवारांच्या लॉगिन खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याचे कळविले होते.
तद्नंतर उमेदवारांनी संचालनालयास ई-मेल द्वारे सुधारित उत्तर तालिकेवर आक्षेप / हरकती दाखल करुन पुनश्च आक्षेप / हरकती दाखल करण्यास संधी देण्याबाबत विनंती केली आहे.
त्याअनुषंगाने दि. ३१ जानेवारी, २०२४ रोजी प्रसिध्द केलेल्या सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्या ऑनलाईन पध्दतीने दि. १२ फेब्रुवारी, २०२४ ते दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नोंदविता येतील. आक्षेपाच्या पृष्ठ्यर्थ त्याबाबतचे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असेल. सदर सुचना / आक्षेप नोंदविण्यासाठी प्रति प्रश्न शुल्क रक्कम रु. १००/- प्रति आक्षेप ऑनलाईन पध्दतीने भरणा करणे आवश्यक असेल.
उपरोक्त प्रमाणे दि. १२ फेब्रुवारी, २०२४ ते दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत फक्त ऑनलाईन पध्दतीने स्वतः च्या लॉगीन आयडीवरुन नोंदविलेले सुचना/आक्षेप विचारात घेतले जातील वा त्यानंतरचे सुचना / आक्षा विचारात घेतले जाणार नाहीत.

 

Nagar Parishad Answer Key Objection 

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्वरित नोंदवा !

 

महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा २०२३ची Fina Responece Sheet उपलब्ध आहे. परीक्षेला बसलेले उमेदवार त्यांची उत्तरतालिका त्यानंतर डाउनलोड करू शकतात.

नगर परिषद रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करा

 

 

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्वरित नोंदवा !

 

 

 

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्वरित नोंदवा !

 

 


महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा २०२३ साठी आक्षेप ऑनलाईन पध्दतीने १३ तारखेपर्यंत नोंदवा

Nagar Parishad Answer Key

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्वरित नोंदवा !महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा २०२३ची Responece Sheet पाहणेसाठी खालील लिंकचा वापर करावा. परीक्षेला बसलेले उमेदवार त्यांची DMA नगर परिषद उत्तर तालिका  2023 डाउनलोड करू शकतात जी 30 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 6 डिसेंबर 2023 पासून, नगर परिषदेने उमेदवारांसाठी हरकती लिंक कार्यान्वित केली आहे. ज्या उमेदवारांनी महा नगर परिषद परीक्षेसाठी प्रवेश घेतला आहे ते त्यांची महा डीएमए उत्तरतालिका तपासू शकतात आणि शेवटच्या तारखेपूर्वी काही आक्षेप असल्यास ते नोंदवू शकतात .

 

Last Date For Nagar Parishad Objection Filling

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा संवर्गामधील विविध पदे नामनिर्देशनाने / सरळसेवेने भरण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा-२०२३ राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रावर दि. २५, २६, २७ व २८ ऑक्टोंबर, २०२३, ०९, २२ व २४ नोव्हेंबर रोजी पार पडल्या आहेत.
सदर परीक्षेदरम्यान उमेदवारांनी सादर केलेल्या उत्तरांच्या अनुषंगाने उत्तरतालिका (Response Sheet) दि. ३० नोव्हेंबर, २०२३ रोजी उमेदवारांच्या लॉगीन आयडीवर उपलब्ध करुन देण्यात आली होती.
सदर उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्या ऑनलाईन पध्दतीने दि. ०६ डिसेंबर, २०२३ ते दि. १३ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नोंदविता येतील. आक्षेपाच्या पृष्ठ्यर्थ त्याबाबतचे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असेल. सदर सुचना / आक्षेप नोंदविण्यासाठी प्रति प्रश्न शुल्क रक्कम रु. १००/- प्रति आक्षेप ऑनलाईन पध्दतीने भरणा करणे आवश्यक असेल.
उपरोक्त प्रमाणे दि. ०६ डिसेंबर, २०२३ ते दि. १३ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत फक्त ऑनलाईन पध्दतीने स्वतः च्या लॉगीन आयडीवरुन नोंदविलेले सुचना/आक्षेप विचारात घेतले जातील वा त्यानंतरचे सुचना / आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाहीत.

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्वरित नोंदवा !

 

DMA Nagar Parishad Answer Key 2023 Out

 

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्वरित नोंदवा !

 

 

Nagar Parishad Group C Answer Key 2023

विभागाचे नवा Maharashtra Department of Municipal Council Administration Directorate
परीक्षेचे नाव Maharashtra Municipal Council Rajyaseva Group-C Exam-2023
कॅटेगोरी Nagar Parishad Answer key
नगर परिषद उत्तरतालिका  30th November 2023
नगर परिषद परीक्षेची तारीख 22nd and 24th November 2023
अधिकृत वेबसाइट https://mahadma.maharashtra.gov.in/

 

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती सुधारित उत्तरतालिकेबाबत उमेदवारांच्या सुचना / आक्षेप असल्यास त्वरित नोंदवा !

App Download Link : Download App

 

 

Download Nagarparishad Group C Answer Key

How To Download Nagar Parishad Answer Key

— तुमच्या इंटरनेट ब्राउझरवर अधिकृत वेबसाइट https://mahadma.maharashtra.gov.in/ उघडा.

— मुख्यपृष्ठावरील महाराष्ट्र नगर परिषद अधिसूचना पर्यायावर क्लिक करा.

— मेनूमधून DMA नगर परिषद प्रतिसाद पत्रक 2023 निवडा.

— तुमची DMA उत्तर की डाउनलोड करण्यासाठी तुमच्या यूजर आयडी आणि पासवर्डने लॉग इन करा.

— अधिकृत DMA नगर परिषद प्रतिसाद पत्रक 2023 सह तुमचे प्रतिसाद तपासा

 

 


✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !!!

Join Us on Telegram

Join Us on WhatsApp

Join Us on Facebook

Join Us on Instagram

 

 

सराव पेपर्स
नवीन जाहिराती
व्हाट्सअँप ग्रुप
जॉइन टेलिग्राम