मराठी पारिभाषिक शब्द

0

पारिभाषिक शब्द

विशिष्ट ज्ञान शाखेच्या संदर्भात खास अर्थाने वापरलेल्या शब्दास ‘पारिभाषिक शब्द’ असे म्हणतात.

मुळाक्षर A

Ability (efficiency) कार्यक्षम
Agitation आंदोलन
Ambassador राजदूत
Anti national राष्ट्रद्रोही
Auditing लेखापरीक्षण
Access प्रवेश, पोहोच, शिरकाव
Accessory (Accessories) उपसाधन (उपसाधने)
Act क्रिया
Action क्रियमान, कृत्य
Activate सक्रिय करणे
Active सक्रिय, क्रियाशील
Activity सक्रियता
Add मिळविणे, भर घालणे, जोडणे, बेरीज करणे, वाढविणे, समावेश करणे, समाविष्ट करणे, सामावून घेणे
Addition भर, बेरीज, वाढ
Additional अधिकचा, जास्तीचा
Additive भरीचा
Add-on भरतीचे
Advanced प्रगत
Advertise जाहिरात, विज्ञापन
Aerospace १. पृथीवरच्या वातावरणासंबंधी आणि त्या पलीकडच्या अंतराळासंबंधी. २.विमानोड्डाणाच्या तंत्रासंबंधी
Aerospace Maintenance & Regeneration Group विमानाच्या उड्डाणमार्गाची देखरेख आणि व्यवस्थापन करणारे.
Aggregate गोळाबेरीज
Aggregator संचयक
Album संचयिका
Allocate नेमणे
Allocation नेमणूक
Alphabet मुळाक्षर
Alphabetic अक्षरी
Alphabetical अकारविल्हे
Alphanumeric अक्षरांकी
Alternative पर्यायी
Amoeboid Shape अनियमित आकार
Analysis विश्लेषण
Analytics विश्लेषके
Animation संचेतन
Animator संचेतक
(To) Announce घोषित करणे, घोषणा-निवेदन करणे
Announcement घोषणा, उद्घोषणा, निवेदन, जहिरात, प्रसिद्ध करणे
Antivirus विषाणूरोधक
Apical Placentation अग्रीय (टोकाची) वार-रचना
Appendix परिशिष्ट
Apply लावणे, अर्ज करणे, प्रयोग करणे
Application प्रयोग, वापर, अर्ज, आवेदनपत्र, मलमपट्टी, अवधान, लक्ष
Approval अनुमोदन
Aquatic जलीय, जलचर
Archives लेखागार
Archival लेखसंचायक
Area क्षेत्र, क्षेत्रफळ, प्रदेश, विस्तार, विभाग
Area Code विभागसंकेतक
Arithmetic अंकगणित
Arrangement आयोजना, व्यवस्था, मांडामांड, मांडणी, विन्यास, रचना, तजवीज, इंतजाम, बस्तान, समेट, बनावट
Article लेख
At मध्ये, नजीक,(या)कडे, (इतक्या) वाजता, (अमुक)वेळी, (या) ठिकाणी, स्थिती
Attach संलग्न,जोडा
Attachment संलग्नता, बांधणी, जोडणी, जप्ती, प्रेम, जिव्हाळा, अनुरक्ती, अनुराग, सक्ती
Attribute विशेष गुणधर्म
Automate स्वयंचलित करणे
Automatic स्वयंचलित
Auxiliary साहाय्यकारी
Available उपलब्ध
Average सरासरी
Axial Placentation अक्षीय वार-रचना
Axis अक्ष

 

मुळाक्षर B

Backlog अनुशेष
Breach of discipline शिस्तभंग
Bumper Crop भरघोस पीक
Bureaucracy नोकरशाही
Back-slash अपच्छेद (अप म्हणजे मागे)
Backspace अपदिक् (अप म्हणजे मागे)
Background पार्श्वभूमी
Back up अनुप्रत
Bank पतपेढी
Banner फलक
Bandwidth वहन क्षमता
Bar पट्टी, दंड, वडी
Bar Code दंडसंकेत
Base-address मुक्कामाचा पत्ता, तळ-पत्ता (मूळ-पत्ता)
Basel Placentation तलीय (तळाची) वार-रचना
Beta ग्रीक वर्णमालेतील दुसरे मुळाक्षर
Beta Version असिद्द आवृत्ती,अपूर्ण आवृत्ती
Binary द्विमान
Biology जीवशास्त्र
Blood Bank रक्तपेढी
Blog Blogroll) जालपत्रिका, अनुदिनी
Blogger जालपत्रलेखक
Blog Post जालपत्रिकासूची, जालपत्रसूची
Blogosphere जालपत्रिकाविश्व, अनुदिनीविश्व,ब्लॉगजगत
Blue Tooth नीलदंत
Bold ठळक
Bookmark वाचनखूण, पृष्ठचिन्ह, पृष्ठनिशाण
Bot सांगकाम्या
Botanical वनस्पतिशास्त्रविषयक, वनस्पतीय, वानस्पतीक
Botanical garden वनस्पतीय उद्यान, वानस्पतीक उद्यान
Botany वनस्पतिशास्त्र
Box पेटी, डब्बा
Broad band विस्तारीत वहन
Browse चाळणे (करमणुकीकरिता वाचणे), विचरण, विचरणे
Browser न्याहाळक, विचरक
Budget अर्थसंकल्प
Buffet स्वयंभोजन, स्वभोज
Bug कीडा
Button कळ
Buzz गुणगुण, गुंजन, गुंजारव

 

मुळाक्षर C

Cache संचय, संचित, साठा,स्मृतीसाठा, साठवणी
(To) Call up पाचारण करणे, पाचारणे
Camera चित्रग्राहक
Cancellation रद्दीकरण
Carbohydrates कर्बोदके
Carbon gas कर्बवायू
Card पत्र, पत्रक, पत्रिका
Career व्यवसाय, कारकीर्द
Cassette ध्वनिमुद्रिका, ध्वनिफीत
Category वर्ग, श्रेणी,प्रवर्ग, गट
Cell पेशी, विद्युतघट
Center मध्य, केंद्र
Central or Free Placentation केंद्रीय किंवा मुक्त वार-रचना
Central Processing Unit (CPU) केंद्रीय प्रक्रीयक <केंद्रीय कार्यकारी एकक>
Chat गप्पा
Chatroom गप्पाकक्ष
Character वर्ण, चारित्र्य
Character Set वर्णमाला
Change बदल
Charge भार
(To) Check mail संदेश तपासणे
Cheque धनादेश
Circuit (Circuitry) मंडल (परिमंडल, परिपथ)
Circumference परिघ, घेरा, परिधि, वेढा
Circumflex स्वरितचिन्ह (^), स्वरितचिन्ह असलेला
Classification वर्गीकरण
Click टिचकी, कळ
Clockwise दक्षिणावर्त, घड्याळाप्रमाणे डावीकडून उजवीकडे जाणारा
Clone प्रतिकृती, प्रतिरूप
Code (Coding) संकेत (संकेतन)
Colon विसर्ग
Colour / Color रंग
Content management system मजकूर व्यवस्थापन प्रणाली
Continental खंडाचा, खंडविषयक
Continental Drift खंडीय प्रवाहन, खंडीय हालचाल
Contribution योगदान
Comma स्वल्पविराम
Comment अभिप्राय, टिप्पणी
Community समूह, समुदाय, गट, मंडळ
Compact Disc (CD) चकती
Compatible (Compatibility) अनुरूप, सुसंगत (अनुरूपता, सुसंगती)
Compile (Compiler) संकलन (संकलक)
Complex क्लिष्ट, जटिल
Complex {Architecture} संकुल {वास्तुविषयक}
Compose message संदेश तयार करा, संदेश बनवा, संदेश लिहा
Composer रचनाकार, रचयिता
Compound संयुक्त, संयुग, कुंपण
Comprehensive व्यापक
Computer संगणक
Configure (Configuration) एकत्र जुळवणे, एकत्र मांडणी करणे, बाह्यस्वरूप, आकार, (<स्वरूपण>)
(To) Confirm खात्री करणे, निश्चिती करणे
Confirmatory email निश्चितक विपत्र
Confirmatory Test निश्चितक परिक्षा
Connect जोडणे
Console सांत्वन, समाधान
Constant स्थिरांक, स्थिर , अचल
Contact संपर्क
Content <भरवण>, मजकुर
Continent खंड
Control नियंत्रण
Control नियंत्रण
Control key नियंत्रक कळ, नियामक कळ
Convention परंपरा, रूढी, पद्धत
Conversion परिवर्तन, बदल
Cookie स्मृतिशेष
Coordinates गुणक, अंश (रेखांश, अक्षांश)
Copy प्रत, नक्कल
Copyright प्रताधिकार
Core memory <गाभास्मृति, मध्यस्मृति, अंतःस्मृती>, केंद्रीय स्मृती
Count संख्या, मोजणे, गणना
Cousin मातृक किंवा पैतृक नातेभावंड, नातेभावंड
(To) Crack छेदन, छेदणे
Cracker छेदक
Crawl रांगणे
Credit Card पतपत्र
cream मलम
Cross-reference उलट संदर्भ
Cryptogams अपुष्प वनस्पती
Culture (Cultural Heritage) संस्कृती (सांस्कृतिक वारसा)
Current प्रचलित (विशेषण म्हणून), प्रवाह (नाम म्हणून)
Cursor बाण, निर्देशक, (परीनिर्देशक)
Customer Support Executive कार्यकारी ग्राहक मदतनीस
(To) Cut कापणे
Cycle चक्र, दुचाकी

मुळाक्षर D

Deputation प्रतिनियुक्ती
Dearness महागाई
Display of National Flag राष्ट्रध्वज लावणे
Dance नृत्य
Dark गडद
Datum (Data) विदित, आरंभिक माहिती
Database विदितागार, माहिती-तळ, (Data साठी आणखीन चांगला शब्द शोधता येईल.)
Debuging कीडविमोचन
Decimal (Decimal Point) दशमान (दशांश)
Decode (Decoding) संकेत उकलन
Default स्वयंचलित (संगणकासंदर्भात), अध्याऋत, अभावात्मक
Definition व्याख्या
(To) Degenerate अवनति होणे, र्‍हास होणे, अधोगतीला जाणे, अधःपतन, बिघडणे, निकृष्ट बनणे
Design आखणी
Desk पट
Detailed सविस्तर
Developer रचयिता, बनवणारा, तयार करणारा
Diagram आकृती
Dicky (in car) सामानवाहक, सामानाचा मागचा कप्पा
Digit अंक
Digital अंकिक
Digital Camera अंकीक चित्रग्राहक
Digital Versatile Disc (DVD) अंकिक बहुविध चकती (अंबच)
Digital Video Disc (DVD) अंकिक चित्रिय चकती (अंचिच)
Digital Versatile / Video Disc Recordable (DVDR) अंकिक बहुविध नोंदक चकती (अंबनोंच),अंकिक चित्रिय नोंदक चकती (अंचिनोंच)
Digital Versatile / Video Disc ReWritable (DVDRW) अंकिक बहुविध पुनर्नोंदक चकती (अंबपुर्नोंच), अंकिक चित्रिय पुनर्नोंदक चकती (अंचिपुर्नोंच)
Directory मार्गदर्शिका, निर्देशिका
Disable बंद करणे, अक्षम
Disambiguation (Disambiguity) निसंदग्धीकरण (निसंदग्धता)
Disc/k चकती, तबकडी, बिंब, मंडल (उदा. solar disc => सूर्यबिंब)
Display (To Display) प्रदर्शन (प्रदर्शित करणे), दाखवणे, देखावा, प्रकटन, प्रकटक, प्रदर्शक
Distortion विरूपण, विपर्यास, विकृती
Document दस्तऐवज
Domain क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, विचारक्षेत्र
Domain Name System क्षेत्रनामप्रणाली
(To) Download उतरवणे
Draft मसुदा
Drag and Drop ओढून टाका
Drill गिरमिट
Drift ओढ, खेच, प्रवाहाबरोबर वाहत जाणे
(To)Drive चालविणे, चलन
Download उतरवणे, उतरवून घेणे
Dynamo विद्युत जनित्र

मुळाक्षर E

Elocution वक्तृत्व मूल्यमापन
Encyclopedia विश्वकोश
Etiquette शिष्टाचार
Ecologist पर्यावरणशास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ञ, पर्यावरण अभ्यासक
Ecology परिस्थितीकी, पर्यावरणशास्त्र
Eco friendly परिमित्रक, परिमित्रतेने
e-commerce संगणकीकृत वाणिज्य
Edit (Editor) संपादन (संपादक)
Elimentary सुलभ, सोपे, प्राथमिक स्वरुपाचे, आरंभिक
Elements मूलद्रव्ये, मुलतत्वे, सूक्ष्मघटक, पंचमहाभूते
Email संदेश, विरोप, विपत्र
Emoticon भावना, भावचिन्हे
Emphasis जोर
Employer नियोक्ता
Enable चालू करणे, सक्रिय करणे, कार्यक्षम करणे
Encode (Encoding) संकेत स्वरूपण, संकेतात रुपांतर करणे (संकेत रूपांतरण)
Encoded सांकेतिक
Enter (Entry) प्रवेश करणॅ (प्रवेश)
Equal बरोबर, समान
Equilibrium समतोल, समतुलना
Equilibrium Constant संतुलन स्थिरांक
Erase खोडणे
Error त्रुटी/त्रुटी, चुक,चुका
Escape(Esc key) विमोचन, सुटका, निसटणे, पसार, पळवाट, पळून जाणे, गच्छंती, कूच, झुकांडी देणे, झुगारा, बहिर्गमन, निभणे, निभाव (विमोचन कळ, बहिर्गमन कळ, बहिर्गामी कळ)
Et Cetera, etc वगैरे, इत्यादी
Exchange विनिमय
Exit बाहेर
Expected अपेक्षित
Explore शोध घेणे
Export निर्यात
Express (1) व्यक्त करणे
Express (2) जलदगती गाडी, द्रुतगती गाडी,किंवा नुसतेच जलदगती, द्रुतगती किंवा त्वरा
Express way द्रुतगती मार्ग
Extension विस्तार
External (External Link) बाह्य (बाह्य दुवा)

मुळाक्षर F

Felicitation गौरव
Foundation प्रतिष्ठान
Facility सुविधा
FAQ नेहमी विचारलेले(विचारले जाणारे?) प्रश्न
Fatal घातक
Feature विशेषता
Feed ग्रहण (subscription च्या संदर्भात)भरण, पोषण, पुरवणे, पुरवठा
Feedback पुनर्भरण,प्रतिसाद
Fetch आणणे, जाऊन आणणे
Fibre Optics तंतुप्रकाशक
File प्रक्रमिका, नस्ती (शासकीय शब्द), संचिका
Filter गाळणयंत्र, गाळणे, चाळून घेणे
Filterpaper गाळणकागद
Find शोधणे
Finder शोधक, शोधकर्ता
Firewall जहालकवच
Flag ध्वज, झेंडा, निशाण
Floppy चुंबकचकती
Folder धारिका, संचयिका
Font टंक, छाप, वळण
Form (Format) रूप (स्वरूप)
Forum चर्चापीठ
Forward अग्रप्रेषण, पुढारलेला, पुढे
Frame चौकट
Free or Central Placentation मुक्त किंवा केंद्रीय वार-रचना
To Fuse (Electric Fuse) सांधणे, वितळणे (वितळक)

मुळाक्षर G

Gift deed दानपत्र
Groundless निराधार
Guard of Honour मानवंदना
Government House राजभवन
Government Resolution शासन निर्णय
Group संघ

मुळाक्षर H

Habitat जन्मस्थान/ राहण्याचे ठिकाण
Herald अग्रदूत
Honorary मानद
Inauguration ceremony उद्घाटन समारंभ Incentive प्रोत्साहक
Inter communication परस्पर दळणवळण
Intermediary मध्यस्थ
Irrigation सिंचन
Gadget साधन, कळ, यंत्रसाधन
Gap खंड
Garbage कचरा
Gate फाटक
Get मिळवणे, प्राप्त करणे
Gene जनुक
Glyph लिपीचिन्ह
Goto …च्याकडे जाणे, …कडे जा
Grade श्रेणी
Grammar व्याकरण
Graphical प्रतिमांवर आधारित
Group समूह, गट(जीवशास्त्रीय संदर्भात), मंडळ, समुदाय
Gulf आखात
GUI चिञस्वरूप आज्ञाफलक
(To) hack कब्जा करणे
Hacker कब्जक, कब्जेदार, कब्जा करणारा
Handshake हस्तांदोलन
Hangar विमानगृह
Hanger टांगणी, अडकवणी
Hard-disk स्थिर-चक्रिका
Hardware यंत्रांकन (यंत्रांकित भाग), जड भाग / सामान, धातुयुक्त भाग / सामान
Header शीर्षक
Helicopter चक्रपाख
Help मदत, साहाय्य
Herb नाजूक वनस्पती
Heritage वारसा
Hexadecimal षोडषमान
(To) Highlight चमकवणे, परिप्रकाशणे
High speed जलदगती, तीव्रगती
History इतिहास
Hit आघात, टोला, लाभ
Home घर, गृह
Home-Page मुख्यपृष्ठ
Host आयोजक, यजमान
Hydra जलव्याल
Hydried उदिद
Hydrocarbon उत्कर्ब
Hydroelectric जलविद्युतीय
Hydrogen (gas) उद्जन (वायू)
Hydrosatic जलस्थैतिक, द्रवस्थैतिक
Hydrostatic Equilibrium द्रवस्थैतिक संतुलन
Hydroxide उत्प्राणिद
Hyperbola (Hyperbolic) अपास्त (अपास्तिक)
Hyperbole अतिशयोक्ती
Hyperlink अतिदुवा
Hypertext अतिसंहिता
Hypertext Markup Language (HTML) अतिसंहिता अंकनभाषा
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) अतिसंहिता स्थानांतरण शिष्टाचार
Hypoyhesis गृहीतक

मुळाक्षर I

Ice-cream शीतलक
Icon चिह्न, प्रतीक
Idol आदर्श
(To) ignore दुर्लक्षित करणे
Ignore list दुर्लक्षित सूची
Image चित्र
Image Stabilization चित्र-स्थिरीकरण
Image Stabilizer चित्र-स्थिरक
(To) Impress प्रभावित करणे, छाप पाडणे
Import आयात
Improvement सुधारणा
Inbox आलेले संदेश
Index समास
Index (Index Key) सूची, अनुक्रमणिका
Indoor game अंतर्गेही खेळ
Information माहिती
Input निवेश
(To) Insert समावेश करणे, अंतर्भूत करणे Illusion ||
Innovation नवप्रवर्तन
(To) Install, Installation उभारणे, उभारणी
Instruction सूचना
Instruction Sign सूचकचिन्ह
Interface आंतरपीठ
Internet आंतरजाल
Internet Protocol Address (IP Address) आंतरजाल शिष्टाचार पत्ता
Internet Service Provider (ISP) आंतरजाल सेवा पुरवठादार
Internet Speed Tester आंतरजाल वेग परीक्षक
Interruption (To Interrupt) अडथळा, खंड (खंडित करणे)
Interval मध्यंतर
Intranet आंतरिकजाल
Italics तिरके
Item नग
illusion भ्रम

मुळाक्षर J

Jubilee महोत्सव
Juvenile offender बाल अपराधी
Join जोडणे, सदस्य बनणे, सामील होणे

मुळाक्षर K

Keep in Suspense निलंबित ठेवणे
Kindergarten बालक मंदिर
Keep Pending प्रलंबित ठेवणे
Key Board कळफलक
Key कळ
Keyboard कळपटल, कळपट, कळफलक, कळसंच, कुंजीपटल, कुंजीपट, कुंजीफलक
Kill समाप्त करणे

मुळाक्षर L

Lay of foundation stone कोनशिला बसविणे
Linguistics भाषाशास्त्र
Label संदर्भनामे, नामपत्र, खूणचिठ्ठी
Lane मार्गिका, गल्ली, बोळ
Language भाषा
Laptop उरुसंगणक
Latitude अक्षांश
Layer स्तर, थर
Layout आरेखन
liability दायित्व, जबाबदारि
Light प्रकाश
Linear रेषीय
Link दुवा
List यादी, सुची
Literature साहित्य
Local स्थानिक, स्थानीय
Local Area Network (LAN) स्थानीय क्षेत्र जालक (स्थाजा)
location जागा, स्थान
Logarithm (घातांकन)
Login प्रवेश, आगमन
Logo बोधचिन्ह
Log Out गमन, निर्गमन, बहिर्गमन
Longitude रेखांश
Loss तोटा, हानी
Loudspeaker ध्वनिक्षेपक, पोंगा, कर्णा, ध्वनिविस्तारक
Lower case छोटे अक्षर, लघुरूप
Luminiscence प्रकाशमानता, आभा
Luminosity तेजस्विता
Luminous प्रकाशमान, तेजस्वी

मुळाक्षर M

Mainstay आधार स्तंभ
Momento स्मरणचिन्ह
Meteorology हवामानशास्त्र
Metropolitan City महानगर
Millennium सहस्त्रक
Mobile hospital फिरते रुग्णालय
Motto ब्रीदवाक्य
Magnet(Magnetic) चुंबक (चुंबकीय)
Magnitude परिमाण, परिमिती, प्रत, आकार, आवाका
Mail टपाल
Mailing-list टपालाची यादी (टपालयादी)
Maintenance निर्वाह, परिरक्षण, योगक्षेम
Manager(Management) व्यवस्थापक(व्यवस्थापन)
Mall महाभांडार, महाबाजार
Map मानचित्र, नकाशा
Marginal Placentation उपांतिक (कडेची) वार-रचना
Markup अंकन
Margin समास
Mass वस्तुमान
Mayor महापौर
Medium मध्यम, माध्यम
Memory स्मृती
Membership सदस्यत्व, सदस्यता
(To) Mention नमूद करणे, उल्लेख करणे
Menu यादी, सूची
Message संदेश
Messenger निरोप्या, दूत
Migration स्थानांतरण
Mirror-site प्रतिस्थळ, (प्रतिबिंब स्थळ)
Mobile (phone) भ्रमणध्वनी
Moderator नियामक
Modem (आरोहावरोहक)(मोडेम)
Monitor Screen प्रदर्शक, दर्शकपट, दर्शकपटल
Mouse मूषक
Mouse pointer मूषकबाण
Movie चित्रपट

मुळाक्षर N

National anthem राष्ट्रगीत
Noteworthy उल्लेखनीय
Nutrition पोषण
Nature निसर्ग
Natural नैसर्गिक
Navigation जालपर्यटन
Nebula तेजोमेघ
Necessary आवश्यक
Netiquette जालशिष्टाचार
Netizen जालवासी
Network जालक, जालविस्तार, उद्योगाचे पसरलेले जाळे
Newsgroup वृत्तसमूह, बातमी-समूह, वार्तासमूह
Newsreader वृत्तवाचक, वाचक, बातमी-वाचक, वार्तावाचक
Node (रोपट्याचा) डोळा, गुडघ्याची सूज, गाठ
Norms प्रमाणके
Note नोंदविणे, नोंद
Nucleus केंद्रक (पेशीकेंद्रक, अणुकेंद्रक)

मुळाक्षर O

Observatory वेधशाळा
Onlooker प्रेक्षक
Offline अनुपलब्ध
Online उपलब्ध, जालसंपर्कीत
Online Shopping जालखरेदी, जालीय खरेदी
Online Store जालभांडार, जालदुकान, जालीय दुकान
Opacity अपारदर्शकता
Opaque अपारदर्शक
Open Content मुक्त मजकूर
Open Source मुक्त स्रोत
Operator संचालक, यंत्रचालक
Operating System संचालन प्रणाली, कार्यप्रणाली(वापरप्रणाली)
Optical Illusion दृष्टीभ्रम
Opinion मत
Option पर्याय, विकल्प
Output उत्पादिते, उत्पादन, उत्पादन केलेला माल
Owner (for groups and communities) मालक, चालक, संचालक
oxygen (gas) प्राणवायू

मुळाक्षर P

Personal Assistant स्वीय सहाय्यक
Propagandist प्रचारक
Procession मिरवणूक
Public Interest जनहित
Paper कागद, लिखित किंवा छापील कागदपत्रं, प्रश्नपत्रिका, वर्तमानपत्र, तज्ञांपुढे वाचायचा प्रबंध
Paragraph परिच्छेद
Parameter मानक, परिमाण
Parital Placentation भित्तीय किंवा परिघीय वार-रचना
Password संकेतशब्दपरवलीचा शब्द (कूटशब्द)
Passport पारपत्र
Paste डकवणे, चिकटवणे
Pause (music, video etc.) विराम, विश्राम
Pay Load अधिदानभार
Permalink स्थिरदुवा, स्थायी दुवा
Person व्यक्ती
Pest कीड
Phanerogams सपुष्प वनस्पती
Photograph छायाचित्र, प्रकाशचित्र
Photography छायाचित्रण, प्रकाशचित्रण
Picture चित्र
Ping पाचारण करणे, पाचारणे
Placenta वार, गर्भवेष्टन
Placentation (in plants – Axial, Parietal, Basal, Apical, Marginal, Free or Central) वार-रचना (वनस्पतींमध्ये – अक्षीय, भित्तीय किंवा परिघीय, तलीय(तळाची), अग्रीय(टोकाची), उपांतिक (कडेची), मुक्त किंवा केंद्रीत)
Play (music, video etc.) चालू करा, सुरूवात
Play नाटक, चित्रपटाचा खेळ
Pliers पक्कड
Plug-in (for computer) जोडणी
Pop-up प्रकटन, उघडणे, प्रकटक
Pop-up window प्रकटक खिडकी
Port बंदर
Portal प्रवेशद्वार
Post (To Post) टपाल, डाक (टपाल पाठविणे, पाठविणे)
Preferences आवड, पसंती
Preview पूर्वावलोकन, झलक दाखवणे
Print मुद्रण, छापणे
Priority अग्रक्रम, प्राधान्य
Processor प्रक्रियक
Program कार्यक्रम, संगणक प्रणाली (आज्ञावली)
Profile माहिती, रुपरेखा, रुपरेषा
Project प्रकल्प
Protocol शिष्टाचार
Proxy प्रतिनिधी
Pseudopodia / Pseudopodium छद्मपाद
Public Domain सार्वजनिक

मुळाक्षर Q

Qualified अहर्तापात्र
Quick disposal त्वरित विल्हेवाट
Quality गुणवत्ता
Quick शीघ्र
Quick reference शीघ्र संदर्भ
Quick time plug-in जलदगती जोडणी
Queue रांग

मुळाक्षर R

Recommendation शिफारस
Refreshment श्रमपरिहार
Reader वाचक
Reference संदर्भ
Regeneration निर्मिती, पुनर्निर्मिती, पुन्हा उत्पन्न करणे / होणे
Related निगडित
Relative नातलग / सापेक्ष
Relativity सापेक्षता
Relevance औचित्य
Relevant संबंधित, प्रस्तुत, तदनुषंगिक, समयोचित, सुसंबद्ध, निगडित
Reminder स्मरणिका, स्मरणक
Remote Control (for TV etc.) दूरनियंत्रक
Remote Sensing दूरसंवेदन, दूरसंवेदनशील
Rename नाव बदलणे
Report अहवाल
Reply प्रत्युत्तर, उत्तर
Request विनंती
Result निकाल
Resource (Resources) स्त्रोत
Revenue महसूल
Review समीक्षा, परिक्षण, आढावा, पुनरावलोकन, समालोचन, तपासणी, आलोचना
Revision उजळणी, फेरतपासणी, सुधारीत आवृत्ती, पुनरावृत्ती
Router पथदर्शक, वाटाड्या
RSS अत्यधिक सरल प्रकाशन
Registrar / Deputy Registrar उपकुलसचिव

मुळाक्षर S

Secretariat सचिवालय
Sunstroke उष्माघात
Symposium परिसंवाद
Saint संत
Save जतन करणे, वाचवणे
Save as या नावाने जतन करा
Scanned Image चित्रप्रत
Scanning विद्युतचुंबकीय आरेखन
Scrap चिठोरा
Scrap Book चिठोरेवही
Screen प्रदर्शक, दर्शकपट, दर्शकपटल, पडदा
Screenshot चित्रवेध
Script (Computer Script) लिपी (आज्ञावली)
Search engine शोधयंत्र
Security सुरक्षा
Select निवडणे
Server जालवितरक, अधिसेवक
Service सेवा
Settings संस्थापने
(To) Setup (प्रती) प्रस्थापित करणे, स्थापन करणे
Shift (key) बदलणे (कळ)
Shopping center खरेदीकेंद्र
Shopping Complex खरेदीसंकुल
Short Period लघुकाल
Shortage कमतरता
Shower तुषारक
Sign चिन्ह
Signal संदेशक, सांकेतिक खूण, इशारा, इशारत, निशाणी, संदेश
Site स्थळ, जागा
Size माप, आकार
Sky Walk आकाश मार्गिका
Slideshow चलचित्रफीत
Snippet झलक
Software आज्ञांकन, (संगणक आज्ञा)
Solar सौर
Source स्रोत
Spacebar अंतरक
Spam अनैच्छिक, नकोसे
Spark ठिणगी, चमक
Speed गती
Spell Checker शब्द तपासक, शुद्धीचिकीत्सक
spore बीज, बीजाणू
Sporangium बीजाणूधानी, बीजाणूकोश
Sporogenous बीजोत्पादित, बीजोत्पादन
Sporocarp बीजकवचिका
Spreadsheet पृष्ठपुरवणी, प्रसारकपृष्ठ
Spyware हेरसावधक (हेरगीर)
Square चौरस
Stand – for keeping things,(Stand for vehicles) रचक, स्थापक, मांडणी (वाहनतळ)
Standard मानक / प्रमाण
Stop (music, video etc.) थांबवा, थांबवणे, शेवट
Stop (for bus) थांबा
Studio for cinema, photos, Art) चित्रणस्थळ, प्रकाशचित्रालय / प्रकाशचित्रस्थळ, कलाचित्रस्थळ
Sub-continent उपखंड
Subcribe ( By email / By RSS) अधिग्रहण करा (संदेशातून / असप्र – अत्याधिक सरल प्रकाशन)
Subscriber अधिग्राहक
Subscription अधिग्रहित
(To) Submit सादर करणे, सुपूर्द करणे, पेश करणे, विचारार्थ पुढे जाणे, शरण जाणे, पड खाणे
Suggest सुचविणे
Support आधार, पाठिंबा, मदत, साहाय्य
Surf भ्रमंती, भटकंती
System Operator , Sysop प्रणाली संचालक
System Administrator प्रणाली प्रशासक
System प्रणाली, तंत्र

मुळाक्षर T

Terminology परिभाषा
Typography मुद्रणकला
Tab खुणेची फीत, उपखिडकी (संगणकाच्या संदर्भात एका खिडकीत -window उघडणारी)
Table तक्ता
Tag (Meta tag) (Tag in blog) खूण (संदर्भ खूण) (शब्दखूण)
Telephone दूरध्वनी
Template आकृतीबंध, रचनाबंध, साचा
Terminal टोक, टोकाचे
Terminology परिभाषा
Terminological पारिभाषिक
Text संहिता, पाठ्य, मजकूर
Theorem प्रमेय
Thinker विचारवंत
Thumbnail सूक्ष्मचित्र
Toilet प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह
Tool साधन
Toolbar साधनपट्टी
Toolbox साधनपेटी
Torque चक्रीय प्रेरणा, चक्रीय बल
Tower मनोरा, बुरूज, गोपुर
Track माग घेणे, मागोवा
Trademark व्यापारचिन्ह, व्यापारमुद्रा
Traffic वाहतूकीची कोंडी
Translation भाषांतर
Transiliteraion रुपांतरण (इंग्रजी अक्षरांचे मराठीत/देवनागरीत)
Trash कचरा, निरूपयोगी, संदेश-कचरा,
Treasurer खजिनदार, कोषाध्यक्ष, कोषपाल
Type टंकन करणे, टंक, प्रकार

मुळाक्षर U

Unbiased Opinion पूर्वग्रहरहित मत
Underground Railway भुयारी रेल्वे
Underline अधोरेखित
Uniform Resourse Identifier (URI) एकत्र स्त्रोत ओळखकनारा
Uniform Resourse Locator (URL) एकत्र स्त्रोत निश्चित करनारा (एस्त्रोनि – जाळीय पत्ता)
Ultra Violet अतिनील
Update / Updates अद्ययावत, सुधारित / सुधारित (अनेक सुधारित आव्रुत्या)
Upload वर भरवणे, चढवणे, पाठवने
Upper case मोठे अक्षर
Ultra अति, टोकाचा
Ultra High-Speed Broadband Network अति जलदगती विस्तारीत-वहन जाळ
Ultrasonic अतिकंपन, प्रचंड कंपनसंख्या असलेले
Ultra Violet अतिनील
URI एकत्र स्त्रोत ओळखक
URL एकत्र स्त्रोत निश्चितक (एस्त्रोनि – जाळीय पत्ता), जाळीय पत्ता
Username सदस्य नाव
USB (Universal Serial Bus) वैक्रस्था (वैश्विक क्रमिक स्थानांतरक)
Unsatisfied असमाधानी

मुळाक्षर V

Vacant post रिक्त पद
Veto power नकाराधिकार
Viva – voce मौखिक परीक्षा
Vast अथांग/अफाट
Vending Machine विक्रीयंत्र, वस्तुविक्रीयंत्र
Virus – AntiVirus विषाणू – विषाणूरोधक
Visitor अभ्यागत, अतिथी, पाहुणा
VoIP जाळध्वनी

मुळाक्षर W

Waiting list प्रतिक्षासुची
Worthiness पात्रता
Written order लेखी आदेश
Water जल, पाणी
Water mark जलांकन, (जलसदृश अंकन)
Wafers काचऱ्या, चकत्या
Web जाळ
Web address जाळपत्ता
Webpage जाळपान
Weblog Publishing System जाळपत्रिका प्रकाशन प्रणाली
Webmaster जाळप्रमुख
Website संकेतस्थळ
Week आठवडा, सप्ताह
Weekend सप्ताहांत
Widget संकेतसाधन (संगणकीय लिपी संदर्भात), तंत्रसाधन, साधन
Word शब्द
(Intelligent)Word संज्ञा
Window खिडकी, गवाक्ष
World Wide Web विश्वव्यापी जाळ

मुळाक्षर X

X-ray क्ष किरण
XML विस्तारीत अंकनभाषा

मुळाक्षर Y

Year under report अहवाल वर्ष
Your truely आपलाच
Your Sincerely आपला स्नेहांकित

मुळाक्षर Z

Zeal and energy उत्साह आणि जोम
Zero hour शून्य काळ
Zone परिमंडळ, विभाग

टेस्ट सोडविण्यासाठी आमचे  मोबाईल अँप लगेच डाउनलोड करा 

डाउनलोड लिंक : Download Mobile App

मित्रांनो, अशाच प्रकारचे नवनविन सराव पेपर मिळण्याकरिता आमचा व्हाट्सअप्प नं.7841930710 तुमच्या ग्रुपमध्ये अॅड करा.

 

आणखी पेपर सोडवा!!!

चालू घडामोडी सराव पेपर सोडवा

मराठी व्याकरण सराव पेपर सोडवा

पोलीस भरती सराव पेपर सोडवा

सामान्य विज्ञान सराव सराव पेपर सोडवा

सराव प्रश्नसंच सोडवा

राज्यशास्त्र सराव पेपर सोडवा

भूगोल सराव पेपर सोडवा

इतिहास सराव पेपर सोडवा

तलाठी सराव पेपर सोडवा

अर्थशास्त्र सराव पेपर सोडवा

IBPS सराव पेपर सोडवा

 
 

✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !

आमचे  टेलीग्राम चॅनल जॉईन  करा  Click Here : MPSC मराठी व्याकरण

ताज्या चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचे  WhatsApp चॅनल जॉईन  करा. Join Us on WhatsApp

अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज                                       Join Us on Facebook

आमची पोस्ट आवडल्यास कॉमेंट करून सांगा.

 

Table of Contents

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हॉट्सअ‍ॅप/ टेलिग्राम वर Subscribe करा

व्हॉट्सअ‍ॅपवर सराव पेपर / जाहिराती  मिळवण्याकरीता खालील लिंकवर
क्लिक करून व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॅाईन करा.

 

टेलिग्राम Channelhttps://telegram.me/VidarbhaAcademy

 

आमचे अॅप डाऊनलोड करा

Twitter – https://twitter.com/mpscexam
Facebook – https://www.facebook.com/mpscexam07
Youtube –  https://www.youtube.com/c/MPSCExam07